logo
 • Direct iemand spreken ?
  075 614 1583


 • Of stuur je liever een mail ?
  contact@vedicom.nl

De Wet privacy Cameratoezicht voor burgers, bedrijven en eigenaren van wooncomplexen

Het plaatsen van een camerasysteem met bewakingscamera’s is vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. In mindere mate wordt vaak nagedacht over de privacy van die personen die worden gefilmd. Camerabeelden vallen onder het kopje genetische persoonsgegevens; juist met deze gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Niet iedereen kan weten hoe de regels exact zijn en of hun camerasysteem, alarmsysteem of internetverbinding voldoet aan de nieuwe regelgeving.

Naast het plaatsen en onderhouden van camera, alarm en netwerksystemen, worden wij vaak gebeld door particulieren en bedrijven die meer willen weten over de privacy regels met camerasystemen. Ieder bedrijf of stichting is anders; het doel van het camerasysteem verschilt hierom dan ook per onderneming en hiermee ook de regelgeving.

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen geplaatst met de bijbehorende antwoorden.

Heb je vragen of wil je weten of het camerasysteem in jouw bedrijf of wooncomplex voldoet aan de Wet Privacy ? Wij komen vrijblijvend bij je langs om mee te kijken en je te voorzien van tips en tricks om het systeem veiliger te krijgen.

Meest gestelde vragen Wet Privacy over camerasystemen en camerabeelden

Mag de Politie camerabeelden bekijken of uitlezen

Wanneer een incident heeft plaatsgevonden en hiervan zijn goede beeldopname gemaakt, kunt u de beelden tijdens de aangifte  inleveren bij de Politie. Het is niet toegestaan dat een Politieagent de camerabeelden bekijkt. De Politieagent neemt de beelden officieel in beslag en vraagt toestemming aan de Officier van Jusitite om deze te mogen bekijken. Alleen de Officier van Justitie kan de Politieagent toestemming verlenen om de beelden uit te lezen. Worden de beelden toegelaten zonder goedkeuring van de Officier van Justitie, zullen de beelden nietig worden verklaard.

Bron: Vedicom Security Systems  i.s.m. Politie Amsterdam

Mag de gemeente camera’s plaatsen in het centrum en bij de doorgaande weg die langs mijn huis loopt?

Uw gemeente mag camera’s plaatsen in de openbare ruimte (zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen) als dit nodig is om de openbare orde te handhaven. Maar er gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden gemeentelijk cameratoezicht.
De belangrijkste voorwaarden voor uw gemeente om camera’s te mogen plaatsen zijn als volgt:

 • Andere maatregelen zijn niet voldoende gebleken om bijvoorbeeld de criminaliteit in het centrum van uw gemeente te verminderen.
 • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen, zoals het aanbrengen of verbeteren van straatverlichting of toezicht op straat.
 • De gemeente moet u informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.

Bron: CBP

Mag de woningbouwvereniging of de vereniging van eigenaren een camera ophangen in mijn flatgebouw?

Ja, dat mag. Uw woningbouwvereniging of de vereniging van eigenaren (vve) mag een bewakingscamera ophangen met het oog op de beveiliging van de eigendommen en bewoners in uw flatgebouw. Maar er gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden cameratoezicht flatgebouw
De belangrijkste voorwaarden voor de woningbouwvereniging of vve om camera’s te mogen plaatsen zijn als volgt:

 • De camera mag in beginsel niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen. De woningbouwvereniging of vve moet bekijken of het noodzakelijk is om de publieke ruimte in beeld te brengen. Is dit het geval, dan mag niet meer gefilmd worden dan noodzakelijk is voor de beveiliging van de eigendommen en de bewoners.
 • De camera mag niet in de woningen filmen.
 • Het moet duidelijk zijn dat er cameratoezicht is. De woningbouwvereniging of vve moet daarom de bewakingscamera duidelijk en zichtbaar ophangen of met bijvoorbeeld een bord of sticker duidelijk maken dat er een camera hangt. Doet de woningbouwvereniging of vve dat niet, dan kan deze strafbaar zijn.
 • De woningbouwvereniging of vve mag de beelden niet langer dan vier weken bewaren.
 • Bij de vve moet het besluit om cameratoezicht te gebruiken in overleg gebeuren. Dit houdt in dat een meerderheid van de vve-leden voor de toepassing van cameratoezicht heeft gestemd in een ledenvergadering.

Bron: CBP

Mag mijn buurman een camera ophangen bij zijn huis?

Ja, dat mag. Het is niet verboden om een woning te beveiligen met cameratoezicht. Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy, dan kunt u een aantal stappen ondernemen.

Stalken met camera
Als uw buurman opnamen maakt voor zichzelf en deze niet openbaar maakt, is de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) kan u dan ook niet verder helpen. Maar dat betekent niet dat zo’n camera geen inbreuk op uw privacy kan zijn.

Heeft u het vermoeden dat uw buurman u hinderlijk volgt met zijn camera (stalken), dan kunt u uw buurman daarop aanspreken. Komt u er niet uit met uw buurman, dan kunt u de wijkagent vragen te bemiddelen.

U kunt ook aangifte doen bij de politie van stalken. De politie is verplicht om uw aangifte op te nemen. Wil de betreffende politieagent dat niet doen, dan kunt u een brief schrijven aan de officier van justitie. Uw brief geldt dan als aangifte.

Tot slot kunt u naar de rechter gaan, met hulp van een advocaat. U kunt eventueel voor advies en ondersteuning terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt.

Filmen openbare ruimte
Filmt uw buurman ook een stuk van de openbare ruimte, dan kunt u de gemeente vragen hiertegen op te treden. Toezicht op de openbare ruimte is namelijk de taak van de gemeente en de politie.

Maar let op: de gemeente is niet verplicht om op te treden, omdat hierover niets in de wet is geregeld. U kunt uw gemeente dus vragen om op te treden tegen uw buurman, maar het is aan de gemeente om te besluiten dat wel of niet te doen.

Bron: CBP

Mogen er bewakingscamera’s hangen in een zorginstelling?

​Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis, mag bewakingscamera’s plaatsen als dat noodzakelijk is om onder meer personen, gebouwen en zaken (eigendommen) te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

Informatieplicht cameratoezicht
De zorginstelling moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. De instelling moet de camera’s duidelijk en zichtbaar ophangen of bijvoorbeeld borden plaatsen waarop staat dat er in een bepaalde ruimte cameratoezicht aanwezig is. Doet de zorginstelling dat niet, dan is de instelling strafbaar.

Verborgen camera’s verboden
Heimelijke cameratoezicht (toezicht met verborgen camera’s), waarbij mensen zich niet bewust zijn van de camera’s, is niet toegestaan.

Bron: CBP

Mogen er bewakingscamera’s hangen in een winkel?

Ja, dat mag. Een winkelier mag bewakingscamera’s plaatsen als dat noodzakelijk is om zijn zaken (goederen), klanten en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

Informeren over cameratoezicht
Voordat u een winkel binnengaat, moet u kunnen weten dat er cameratoezicht is. De winkelier moet u daarom informeren door bijvoorbeeld borden of stickers op te hangen waarop staat dat er cameratoezicht is. Doet hij dat niet, dan kan hij strafbaar zijn.

Camera’s in winkel
Een winkelier kan bijvoorbeeld camera’s ophangen bij de ingang, de schappen en de kassa. Maar u mag verwachten dat u niet bespied wordt als u bijvoorbeeld in een pashokje of wc bent in een winkel. Dat zou een te grote inbreuk op uw privacy zijn. Een camera in een pashokje of wc gaat dus te ver.

Bron: CBP

Mag mijn werkgever mij controleren met cameratoezicht?

Ja, dat mag uw werkgever als hij een zogeheten gerechtvaardigd belang heeft en het cameratoezicht hierbij noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat uw werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken.

Privacytoets
Voordat uw werkgever begint met cameratoezicht, moet hij eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat uw werkgever uw belangen en rechten afweegt tegen zijn eigen belang. Ook moet uw werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.

Gerechtvaardigd belang
Een gerechtvaardigd belang van uw werkgever kan beveiliging van eigendommen zijn. Ook bescherming van u en eventuele klanten kan een belang zijn. Werkt u bijvoorbeeld bij een benzinestation, dan mag uw werkgever een camera plaatsen waarmee hij u en de klanten gedurende openingstijden filmt om overvallen te bestrijden.

Informatieplicht cameratoezicht
Uw werkgever moet er wel voor zorgen dat u en de klanten weten dat er een camera hangt. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door borden op te hangen waarop staat dat er in een bepaalde ruimte cameratoezicht aanwezig is.

Verborgen camera (heimelijk cameratoezicht)
Wil uw werkgever een verborgen camera gebruiken, dan mag dat alleen onder strenge voorwaarden. U leest hierover meer bij Mag mijn werkgever mij controleren met een verborgen camera?.

Bron: CBP

Mag mijn werkgever mij controleren met een verborgen camera?

Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar wordt er bijvoorbeeld veel gestolen of gefraudeerd binnen uw organisatie, dan mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera. Dit wordt heimelijk cameratoezicht genoemd.

Voorwaarden verborgen camera
Uw werkgever mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het lukt uw werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
 • Uw werkgever heeft toestemming van de ondernemingsraad voor het gebruik van een verborgen camera.
 • De controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan!).
 • De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk. Cameratoezicht in het toilet bijvoorbeeld gaat dus te ver.
 • Uw werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf over de controle met de verborgen camera.

Bron: CBP

Vragen over de Wet privacy Cameratoezicht voor organisaties

Camera’s in een winkel

U mag, als eigenaar van een winkel, videocamera’s inzetten voor beveiliging van uw personeel en/of toezicht op uw eigendommen, tenzij de privacy van uw klanten of uw personeel daardoor teveel wordt geschonden. Zo mag u een videocamera plaatsen bij de ingang, bij de schappen of bij de kassa. Het gaat er steeds om dat iedereen voor of bij het binnengaan van uw winkel moet kunnen weten dat er een videocamera hangt. Doet u dat niet dan bent u strafbaar. U kunt informeren door borden of stickers op te hangen waarop staat dat er videocameratoezicht is.

Heimelijk cameratoezicht is in de regel niet toegestaan. Als er echter veel gestolen wordt in de winkel, kunt u gebruik maken van heimelijk cameratoezicht. Dit mag alleen als het u, ondanks allerlei inspanningen, niet lukt om een eind te maken aan de diefstallen. En dan mag het alleen maar tijdelijk en op zodanige wijze dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de klanten en uw personeel zo klein mogelijk is.

Een klant mag verwachten dat hij niet bespied wordt als hij in een pashokje is. Met andere woorden, dat er sprake is van bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Een camera in een pashokje gaat dus te ver.

Bron: CBP

Camera’s op de werkplek

Het plaatsen van een videocamera is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor de behartiging van uw gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Een gerechtvaardigd belang kan zijn de beveiliging van uw personeel en de bescherming van uw eigendommen tegen diefstal of beschadiging. Dat betekent meestal camera’s bij de toegang, in het magazijn of bijvoorbeeld in de fabriekshal. Het plaatsen van videocamera’s komt pas aan de orde als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken om uw bedrijfsbelangen te beschermen. Uw beveiligingsmaatregelen moeten passend zijn voor het doel waarvoor u videocamera’s inzet en dat doel moet niet op een andere, minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans betekent dit dat controle direct op de werkplek te ver gaat. Gaat u regelmatig na of de videocamera’s nog aan hun doel beantwoorden.

Het gaat er steeds om dat iedereen voor of bij het betreden van de werkplek moet kunnen weten dat daar een videocamera hangt. Heeft u dit niet kenbaar gemaakt dan bent u strafbaar. U kunt informeren door borden of stickers op te hangen waarop staat dat er videocameratoezicht is.

Heimelijk cameratoezicht is in de regel niet toegestaan. Als er echter binnen uw organisatie bijvoorbeeld veel gestolen wordt, kunt u, bij een concreet vermoeden dat één van uw werknemers een strafbaar feit pleegt, gebruik maken van heimelijk cameratoezicht. Dit mag u alleen als het u, ondanks allerlei inspanningen, niet lukt om een eind te maken aan de diefstal.

En dan mag het alleen maar tijdelijk en op zodanige wijze dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers zo klein mogelijk is. Natuurlijk kunt u bij diefstal ook de politie inschakelen. Beelden die zijn gemaakt met behulp van videocamera’s kunnen bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten. Die beelden kunnen worden overgedragen aan de politie. De rechter kan ze eventueel als bewijsmateriaal bestempelen. In overige situaties geldt echter dat verdergaand gebruik, dus verstrekking aan derden, alleen toegestaan is als het verenigbaar is met het doel of de doelen waarvoor de beelden werden verzameld.

Uw werknemers mogen verwachten dat ze niet bespied worden als ze in een toiletruimte zijn. Met andere woorden, dat er sprake is van bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Videocameratoezicht in een toiletruimte gaat dus te ver.

Als er een ondernemingsraad (or) is binnen een organisatie, moet u de instemming krijgen van de or voordat u gebruik maakt van (heimelijk) videocameratoezicht. Is er geen or, dan kan er in het arbeidscontract worden opgenomen dat u in bijzondere omstandigheden tijdelijk (heimelijk) cameratoezicht kunt gebruiken. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de brochure Privacy: checklist voor de ondernemingsraad. Alle publicaties van het CBP op het gebied van cameratoezicht zijn te vinden in het themadossier Cameratoezicht.

Bron: CBP

Camera’s in en rond een woning

Na aanhoudende klachten over overlast van onbekenden, heeft u als woningbouwcorporatie besloten om ter beveiliging van een flat een videocamera te plaatsen bij de ingang. U vraagt zich echter af hoe u de privacy van de bewoners en die van de mensen die op bezoek komen bij de bewoners, kunt waarborgen. Videocameratoezicht kan het gerechtvaardigde belang dienen van de bescherming van eigendommen en de bewoners van een flat. Het is u dus toegestaan om een camera op te hangen ter beveiliging van een woning of een flat. Bewaking van de straat is niet uw verantwoordelijkheid, daar moet het videocameratoezicht stoppen. Ook zijn de voordeur en ramen van de woningen de grens. U moet met een bord of sticker kenbaar maken dat er een videocamera hangt. Doet u dat niet dan kunt u strafbaar zijn.

Bron: CBP

Camera’s en de overheid

Meer informatie hierover vindt u in de CBP-publicatie Camera’s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde en op de internetsite van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV stimuleert en ondersteunt private en publieke partners bij de realisatie van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Bron: CBP

Melden bij het CBP

Beeldopnamen moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij er een vrijstelling mogelijk is op grond van het Vrijstellingsbesluit. In artikel 38 van dit besluit staat dat de meldingsplicht niet van toepassing is op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera’s. Deze verwerkingen moeten dan wel voldoen aan de in artikel 38 Vrijstellingsbesluit genoemde eisen. Eén van die eisen is een maximale bewaartermijn van vier weken, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten. Informatie over melden is te vinden in het informatieblad Melden en vrijstellingen.

Bron: CBP

Rechten van betrokkenen

Degene die u filmt (de betrokkene) heeft het recht om u inzage in en verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens te vragen. Zie verder het informatiebladen Het geven van inzage in persoonsgegevens en Het bieden van correctie in persoonsgegevens.

Bron: CBP

Vragen of klachten van betrokkenen

Betrokkenen moeten met vragen of klachten altijd eerst naar u komen. Meent een betrokkene dat u zijn of haar persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt en reageert u niet of niet naar tevredenheid op het verzoek of de klacht, dan kan de betrokkene naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wbp biedt. De betrokkene kan de rechter dan bijvoorbeeld vragen om een verbod op de gegevensverwerking, herstel van de (nadelige) gevolgen of een schadevergoeding.

Ook kan de betrokkene een signaal afgeven bij het CBP. Het CBP gebruikt de informatie uit signalen voor het maken van keuzes bij het toezichthouden. Het CBP doet dit op basis van een risicoanalyse. De ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor wordt geraakt, zijn hierbij belangrijke criteria. Het CBP kan naar aanleiding van een signaal een onderzoek starten.

Bron: CBP

Vragen van technische aard

Wat is tegenlicht en hoe is dit te compenseren

We herkennen dit allemaal uit de praktijk, willen een foto maken van een persoon die de zon achter zich heeft. Op het moment dat we deze foto maken zonder aangepaste instellingen op de camera, zult u zien de tegenlicht van de zon er voor zal zorgen dat de persoon in kwestie als een schim op de foto zal verschijnen. Op een fotocamera kunt u dit oplossen met het eerste en tweede gordijn.

Een bewakingscamera werkt volgens het zelfde principe, op het moment dat bijvoorbeeld een entree deur wordt gefilmd op het zuiden, zal de zon en of het algemene licht parten spelen bij opnemen van goede bewakingsbeelden. Van belang is dat hier een camera wordt geplaatst die het tegenlicht goed kan compenseren.

De NoVus GDN bewakingscamera’s kunnen deze tegenlicht tot het extreme goed compenseren. Op het moment dat een persoon in het tegenlicht staat zorgt de NoVus bewakingscamera ervoor dat het licht van achteren wordt verzameld om dit in een razend tempo te projecteren op de persoon in de opening. In een zeer extreme tegenlicht situatie zal er een soort van photoshop rand worden getoond om de persoon. Heeft u een bewakingscamera op de entree gericht, die personen niet goed belichten? Neem vrijblijvend contact op, wij adviseren u graag hoe bepaalde zaken beter kunnen.

Vedicom Security Systems  uw bewakingscamera specialist in Amsterdam en Omstreken

Wanneer pas ik een infrarood bewakingscamera toe

Een infrarood bewakingscamera wordt toegepast op plekken waar weinig licht of restlicht aanwezig is. Infrarood camera ook wel camera met IR verlichting wordt toegepast om bij extreme duisternis een camerabeeld te krijgen. Infrarood zorgt voor een lichtbundel die met het menselijk oog niet te zien is. In het duister zien wij alleen een paar rode of paarse lampjes.

Infrarood heeft een frequentie wat boven het bereik van het menselijk ook ligt, hierdoor zien wij de lichtbundel die een infraroodcamera uitstraalt niet. Infrarood camera’s worden vaak sneller toegepast uit prijstechnisch oogpunt.

Kwaliteit van beeld

Voor de duisternis is een infrarood camera een prima oplossing, maar voor situaties overdag zijn hier betere oplossingen voor. Door het hoge frequentie bereik van de infrarood camera is kleurechtheid een probleem en vallen deze onder niet kleurgetrouw. In de nacht geeft de infrarood camera een goed zwart wit beeld, waarbij de huid als reflectie werkt, het gezicht zal bleek en of wit zijn. In overige situatie zorgt een infraroodcamera dat een zwarte jas, pet, schoenen of trui dat deze op het camerabeeld blauw zal zijn. De kleur zwart en wit kent een infraroodcamera niet, dit zal ten aller tijde worden weergegeven als zijnde een blauwe kleur

Informatie over Jouw privacy?

Wij bellen je graag terug !